+ 1 My Hosting: 2G 151 bài và sách Tịnh Độ Link tải file nén mp3 2G để coppy vô thẻ nhé có sẵn danh sách tên bài và số bấm trên máy nghe pháp để nghe theo chủ đề dễ dàng nhất. + 2 Google Drive: 2G 151 bài và sách Tịnh Độ Google Drive + 3 Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo:
 • (P4) - Hé Lộ Cư Sĩ Thông Đạo - Thiên Cơ Thầy Tiên Tri.mp3
 • (P4) - Hé Lộ Cư Sĩ Thông Đạo - Thiên Cơ Thầy Tiên Tri.mp4
 • (P7) - Lộ Diện Cư Sĩ Thông Pháp - Tu Gấp - Kẻo Trễ.mp3
 • (P7) - Lộ Diện Cư Sĩ Thông Pháp - Tu Gấp - Kẻo Trễ.mp4
 • (P8) - Lộ Diện Cư Sĩ Thông Pháp - Cơ Tận Diệt Tu Mau Kẻo Trễ.mp3
 • (P8) - Lộ Diện Cư Sĩ Thông Pháp - Cơ Tận Diệt Tu Mau Kẻo Trễ.mp4
 • A001-(P1), Bà Lão Lộ Cơ Huyền Hội Long Hoa - Lệnh Về Thăm Ông Năm Giải Pháp.mp4
 • A001-(P1), Cư Sĩ Tịnh Độ, Hộ Niệm - Niệm Phật Giải Nghiệp - Nguyện Vãnh Sanh Tây Phương.mp3
 • A002-(P1), Cư Sĩ Trên Núi, Ông Năm Đắc Pháp - Kim Thân Hiện Tánh - Chủ Nhân Ông - Tìm Ngũ Sắc.mp3
 • A002-(P1), Cư Sĩ Tại Gia, Nên Giữ Ái Dục Những Ngày Nào Cho Đúng, Chơn Tâm Như Ông Năm Đã Nói.mp4
 • A003-(P1), Cư Sĩ Tịnh Độ, Hộ Niệm - Niệm Phật Giải Nghiệp - Nguyện Vãnh Sanh Tây Phương.mp4
 • A003-(P1), Cư Sĩ Vô Vi, Nhiều Vong Vào Người Chú Ẩn Cứu Con - Ông Năm Giải Pháp.mp3
 • A004-(P1), Cư Sĩ Trên Núi, Ông Năm Đắc Pháp - Kim Thân Hiện Tánh - Chủ Nhân Ông - Tìm Ngũ Sắc.mp4
 • A004-(P1), Tử Thần Bắt Ông Nhiều Lần Không Thành, Ông Gặp Chư Thiên Người Cõi Âm Mỗi Đêm.mp3
 • A005-(P1), Cư Sĩ Vô Vi, Nhiều Vong Vào Người Chú Ẩn Cứu Con - Ông Năm Giải Pháp.mp4
 • A005-(P2), Cư Sĩ Trên Núi, Nói Ông Năm Chơn Tâm Phật Tánh - Trí Huệ - Bát Nhẫn - Bằng Tâm.mp3
 • A006-(P1), Tử Thần Bắt Ông Nhiều Lần Không Thành, Ông Gặp Chư Thiên Người Cõi Âm Mỗi Đêm.mp4
 • A006-(P2), Cư Sĩ Vô Vi, Thấy Tỏ Ngộ - Thấy Phàm Phu - Ông Năm Giải Pháp.mp3
 • A007-(P2), Cư Sĩ Trên Núi, Nói Ông Năm Chơn Tâm Phật Tánh - Trí Huệ - Bát Nhẫn - Bằng Tâm.mp4
 • A007-(P2), Người Cõi Âm Mỗi Đêm Về Nghe Ông 5 Thuyết Pháp Nữa Đêm.mp3
 • A008-(P2), Cư Sĩ Vô Vi, Thấy Tỏa Ngộ, Thấy Phàm Phu - Ông Năm Giải Pháp.mp4
 • A008-(P3), Cư Sĩ Trên Núi, Tâm Trong Sáng Như Ông Năm - Chính Và Tà - Thiện Và Ác - Vô Nhập.mp3
 • A009-(P2), Người Cõi Âm Mỗi Đêm Về Nghe Ông 5 Thuyết Pháp Nửa Đêm.mp4
 • A009-(P3), Ông 5, Kiến Tánh Ngộ Đạo, Thuyết Pháp Cho Chư Thiên Và Người Cõi Âm, Tiết Lộ Thiên Cơ.mp3
 • A010-(P3), Cư Sĩ Trên Núi, Tâm Trong Sáng Như Ông Năm - Chính Và Tà - Thiện Và Ác - Vô Nhập.mp4
 • A010-(P4), Cư Sĩ Cầu Pháp Kiến Tánh Là Gì, Đức Mã Tổ, Nói Bí Mật Đạo Pháp Màu Nhiệm Cho Đệ Tử Ngộ Đạo.mp3
 • A011-(P3), Ông 5, Kiến Tánh Ngộ Đạo, Thuyết Pháp Cho Chư Thiên Và Người Cõi Âm, Tiết Lộ Thiên Cơ.mp4
 • A011-(P4), Cư Sĩ Trên Núi, Lộ Chuyện Vô Vi - Biết Ông Năm - Diệt Ngũ Uẩn - Chơn Tâm - Đắc Pháp.mp3
 • A012-(P4), Cư Sĩ Cầu Pháp Kiến Tánh Là Gì, Đức Mã Tổ, Nói Bí Mật Đạo Pháp Màu Nhiệm Cho Đệ Tử Ngộ Đạo.mp4
 • A012-(P5), Cư Sĩ Trên Núi, Tiết Lộ Những Phần Vô Vi - Ở Thất Sơn - Ông Cóc Đã Về - Ta Giữ Nơi Này.mp3
 • A013-(P4), Cư Sĩ Trên Núi, Lộ Chuyện Vô Vi - Biết Ông Năm - Diệt Ngũ Uẩn - Chơn Tâm - Đắc Pháp.mp4
 • A013-(P5, Cư Sĩ Trên Núi, Tìm Ông Năm Học Đạo Nghe Pháp Liền Giác Ngộ, Xin Làm Đệ Tử.mp3
 • A014-(P5), Cư Sĩ Trên Núi, Tiết Lộ Những Phần Vô Vi - Ở Thất Sơn - Ông Cóc Đã Về - Ta Giữ Nơi Này.mp4
 • A014-(P6), Cư Sĩ Tại Gia, Tìm Ông Năm Học Đạo Nghe Pháp Liền Giác Ngộ, Xin Làm Đệ Tử (Tiếp Theo).mp3
 • A015-(P5), Cư Sĩ Trên Núi, Tìm Ông Năm Học Đạo Nghe Pháp Liền Giác Ngộ, Xin Làm Đệ Tử.mp4
 • A015-(P7), Cư Sĩ Trên Núi, Tìm Ông Năm Học Đạo Nghe Pháp, Xin Làm Đệ Tử Theo Ông.mp3
 • A016-(P6), Cư Sĩ Tại Gia, Tìm Ông Năm Học Đạo Nghe Pháp Liền Giác Ngộ, Xin Làm Đệ Tử (Tiếp Theo).mp4
 • A016-(P8), Cư Sĩ . (Vong Theo 10 Năm). Về Gặp Ông 5 Dùng Thần Thông Pháp, Tay Rung Chân Rung.mp3
 • A017-(P7), Cư Sĩ Trên Núi, Tìm Ông Năm Học Đạo Nghe Pháp, Xin Làm Đệ Tử Theo Ông.mp4
 • A017-(P9), Tu Sĩ Từ Vân Tiết Lộ (Giấc Mơ Thấy Gì) Về Ông Năm Xin Làm Đệ Tử Học Đạo, Ngộ Pháp Kiến Tánh.mp3
 • A018-(P10), Tu Sĩ Từ Vân, Xin Thỉnh Sư Phụ 2 Câu Pháp (Đệ Tử Nghe Rõ ) Pháp Vô Lượng Vô Biên.mp3
 • A018-(P8), Cư Sĩ . (Vong Theo 10 Năm). Về Gặp Ông 5 Dùng Thần Thông Pháp, Tay Rung Chân Rung.mp4
 • A019-(P11), Cư Sĩ Tại Gia. (Tu Sai Đường Đạo). Gặp Ông Năm Hóa Giải, Xin Làm Đệ Tử Thọ Pháp.mp3
 • A019-(P9), Tu Sĩ Từ Vân Tiết Lộ (Giấc Mơ Thấy Gì) Về Ông Năm Xin Làm Đệ Tử Học Đạo, Ngộ Pháp Kiến Tánh.mp4
 • A020-(P10), Tu Sĩ Từ Vân, Xin Thỉnh Sư Phụ 2 Câu Pháp (Đệ Tử Nghe Rõ ) Pháp Vô Lượng Vô Biên.mp4
 • A020-(P12), Ông Năm Giải Pháp, Sao Biết Kiến Tánh, Sao Biết Giác Ngộ Thoát Khỏi Luân Hồi.mp3
 • A021-(P11), Cư Sĩ Tại Gia. (Tu Sai Đường Đạo). Gặp Ông Năm Hóa Giải, Xin Làm Đệ Tử Thọ Pháp.mp4
 • A021-(P13), Ông Năm Giải Pháp, An Nhiên Tự Tại Tâm Vô Quái Ngại, Thanh Tịnh Pháp Thân Sẽ Thành Phật.mp3
 • A022-(P12), Ông Năm Giải Pháp, Sao Biết Kiến Tánh, Sao Biết Giác Ngộ Thoát Khỏi Luân Hồi.mp4
 • A022-(P14), Cư Sĩ Tiết Lộ, Nghe Pháp Kiến Tánh Ngộ Lý Gặp Ông Năm Xúc Động Khóc, Xin Thọ Pháp.mp3
 • A023-(P13), Ông Năm Giải Pháp, An Nhiên Tự Tại Tâm Vô Quái Ngại, Thanh Tịnh Pháp Thân Sẽ Thành Phật.mp4
 • A023-(P15), Ông Năm Giải Pháp, Chế Ngự Ngũ Ấm Ma - Linh Hồn Và Tâm - Tu Giải Nghiệp - Tu Thiền.mp3
 • A024-(P14), Cư Sĩ Tiết Lộ, Nghe Pháp Kiến Tánh Ngộ Lý Gặp Ông Năm Xúc Động Khóc, Xin Thọ Pháp.mp4
 • A024-(P16), Cư Sĩ Thọ Pháp, Dùng Tâm Nhìn Vô Thủy Vô Minh - Không Tâm Trần Thế Như Tâm Phật.mp3
 • A025-(P15), Ông Năm Giải Pháp, Chế Ngự Ngũ Ấm Ma - Linh Hồn Và Tâm - Tu Giải Nghiệp - Tu Thiền.mp4
 • A025-(P17), Cư Sĩ Trên Núi, Thọ Pháp Ông Năm, Giải Pháp Nào Mau Đất, Buông Tìm Cái Không Ở Tâm.mp3
 • A026-(P16), Cư Sĩ Thọ Pháp, Dùng Tâm Nhìn Vô Thủy Vô Minh - Không Tâm Trần Thế Như Tâm Phật.mp4
 • A026-(P18), Sư Cô Tiết Lộ, Nghe Pháp Kiến Tánh Ông Năm Ngộ Đạo Liền, Có Duyên Tiền Kiếp Gặp Ông.mp3
 • A027-(P17), Cư Sĩ Trên Núi, Thọ Pháp Ông Năm, Giải Pháp Nào Mau Đắc, Buông Tìm Cái Không Ở Tâm.mp4
 • A027-(P19), Ông Năm Giải Pháp, Pháp Vi Diệu - Phật Tánh - Lục Thông - Pháp Thiền - Quy Y Tại Gia.mp3
 • A028-(P18), Sư Cô Tiết Lộ, Nghe Pháp Kiến Tánh Ông Năm Ngộ Đạo Liền, Có Duyên Tiền Kiếp Gặp Ông.mp4
 • A028-(P20), Cư Sĩ Trên Núi, Tìm Về Ông Năm Thọ Pháp, Thể Hiện Cái Biết Chấp Pháp Với Cư Sĩ Dưới Núi.mp3
 • A029-(P19), Ông Năm Giải Pháp, Pháp Vi Diệu - Phật Tánh - Lục Thông - Pháp Thiền - Quy Y Tại Gia.mp4
 • A029-(P21), Ông Năm Giải Pháp, 48 Lời Nguyện - Con Vật Đắc Quả - Vật Chất Có Quý - Ngồi Thiền.mp3
 • A030-(P20), Cư Sĩ Trên Núi, Tìm Về Ông Năm Thọ Pháp, Thể Hiện Cái Biết Chấp Pháp Với Cư Sĩ Dưới Núi.mp4
 • A030-(P22), Ông Năm Giải Pháp, Nhiều Câu Hỏi Của Huynh Đệ Gởi Về - Vi Diệu Sâu Sắc - Tu Tại Gia.mp3
 • A031-(P21), Ông Năm Giải Pháp, 48 Lời Nguyện - Con Vật Đắc Quả - Vật Chất Có Quý - Ngồi Thiền.mp4
 • A031-(P23), Cư Sĩ Lãnh Ngộ Những Lời Nói Chơn Chánh Cao Siêu Nhiệm Màu Ông Năm, Về Xin Thọ Pháp.mp3
 • A032-(P22), Ông Năm Giải Pháp, Nhiều Câu Hỏi Của Huynh Đệ Gởi Về - Vi Diệu Sâu Sắc - Tu Tại Gia.mp4
 • A032-(P24), Cư Sĩ Tại Gia, Ngộ Pháp Kiến Tánh Vi Diệu Của Ông Năm, Con Xin Làm Đệ Tử.mp3
 • A033-(P23), Cư Sĩ Lãnh Ngộ Những Lời Nói Chơn Chánh Cao Siêu Nhiệm Màu Ông Năm, Về Xin Thọ Pháp.mp4
 • A033-(P25), Cư Sĩ Gặp Giấc Mơ Kỳ Lạ, Thấy Phật Hiện Thân Nói Gì, Gấp Về Ông Năm Giải Nghĩa.mp3
 • A034-(P24), Cư Sĩ Tại Gia, Ngộ Pháp Kiến Tánh Vi Diệu Của Ông Năm, Con Xin Làm Đệ Tử.mp4
 • A034-(P26), Ông Năm Giải Pháp, Nhiều Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ Ngồi Thiền.mp3
 • A035-(P25), Cư Sĩ Gặp Giấc Mơ Kỳ Lạ, Thấy Phật Hiện Thân Nói Gì, Gấp Về Ông Năm Giải Nghĩa.mp4
 • A035-(P27), Tu Sĩ Tường Vân, Giúp Sư Cô Chưa Hiểu Pháp Tu - Tự Tánh - Kiến Tánh - Hành Pháp Rốt Gáo.mp3
 • A036-(P26), Ông Năm Giải Pháp, Nhiều Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ Ngồi Thiền.mp4
 • A036-(P28), Ông Năm Giải Pháp, Nhiều Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ - Phật Tánh - Trí Huệ.mp3
 • A037-(P27), Tu Sĩ Tường Vân, Giúp Sư Cô Chưa Hiểu Pháp Tu - Tự Tánh - Kiến Tánh - Hành Pháp Rốt Gáo.mp4
 • A037-(P29), Ông Năm Giải Pháp, Trợ Duyên Sư Cô - Nhận Được Cái Biết - Kiến Tánh.mp3
 • A038-(P28), Ông Năm Giải Pháp, Nhiều Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ - Phật Tánh - Trí Huệ.mp4
 • A038-(P30), Ông Năm Giải Pháp, Những Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ Tâm Và Tánh - Niệm Phật.mp3
 • A039-(P29), Ông Năm Giải Pháp, Trợ Duyên Sư Cô - Nhận Được Cái Biết - Kiến Tánh.mp4
 • A039-(P31), Cư Sĩ Bán Cá, Gặp Giấc Mơ Lạ Về Ông Năm Trợ Duyên Sao Nghĩ Sát Sinh Đổi Nghề.mp3
 • A040-(P30), Ông Năm Giải Pháp, Những Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ, Tâm Và Tánh - Niệm Phật.mp4
 • A040-(P32), Ông Năm Giải Pháp, Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ - Pháp Nhãn - Pháp Thân.mp3
 • A041-(P31), Cư Sĩ Bán Cá, Gặp Giấc Mơ Lạ Về Ông Năm Trợ Duyên Sao Nghĩ Sát Sinh Đổi Nghề.mp4
 • A041-(P33), Cư Sĩ Bán Cầy, Gặp Giấc Mơ Kỳ Lạ -Tìm Ông Năm Cứu Con Bỏ Nghề Sát Sanh.mp3
 • A042-(P32), Ông Năm Giải Pháp, Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ - Pháp Nhãn - Pháp Thân.mp4
 • A042-(P34), Ông Năm Giải Pháp, Tâm Thanh Tịnh - Tụ Ngũ Sắc - Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ.mp3
 • A043-(P33), Cư Sĩ Bán Cầy, Gặp Giấc Mơ Kỳ Lạ -Tìm Ông Năm Cứu Con Bỏ Nghề Sát Sanh.mp4
 • A043-(P35), Tu Sĩ Tường Vân, Thống Khổ Trên Đời Khó Thoát Ly - Ngộ Pháp Tự Tánh Về Ông Năm (Còn Cô).mp3
 • A044-(P34), Ông Năm Giải Pháp, Tâm Thanh Tịnh - Tụ Ngũ Sắc - Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Của Huynh Đệ.mp4
 • A044-(P36), Ông Năm Giải Pháp, Tâm - Thiền Gặp Cảnh - Tánh Biết - Quy Y - Kiến Tánh Mạch Lạc.mp3
 • A045-(P35), Tu Sĩ Tường Vân, Thống Khổ Trên Đời Khó Thoát Ly - Ngộ Pháp Tự Tánh Về Ông Năm (Còn Cô).mp4
 • A045-(P37), Ông Năm Giải Pháp, Tôi Không Kiến Tánh - Niệm Phật Vô Niệm - Ăn Chay - Ngồi Thiền Quán Cảnh.mp3
 • A046-(P36), Ông Năm Giải Pháp, Tâm - Thiền Gặp Cảnh - Tánh Biết - Quy Y - Kiến Tánh Mạch Lạc.mp4
 • A046-(P38), Sư Cô Xuất Gia 20 Năm, Ước Nguyện Về Thất Sơn, Nghe Được Pháp Ông Năm - Mở Tâm - Khai Trí.mp3
 • A047-(P37), Ông Năm Giải Pháp, Tôi Không Kiến Tánh - Niệm Phật Vô Niệm - Ăn Chay - Ngồi Thiền Quán Cảnh.mp4
 • A047-(P39), Ông Năm Giải Pháp, Giải Chú Đại Bi - Giấc Mơ Kỳ Lạ Gặp Rắn Hóa Rồng - Nhận Cái Biết.mp3
 • A048-(P38), Sư Cô Xuất Gia 20 Năm, Ước Nguyện Về Thất Sơn, Nghe Được Pháp Ông Năm - Mở Tâm - Khai Trí.mp4
 • A048-(P40), Cư Sĩ Tại Gia, Ông Năm Giúp Con - Mở Tâm - Không Nhiễm Trược - Không Khởi Niệm.mp3
 • A049-(P39), Ông Năm Giải Pháp, Giải Chú Đại Bi - Giấc Mơ Kỳ Lạ Gặp Rắn Hóa Rồng - Nhận Cái Biết.mp4
 • A049-(P41), Ông Năm Giải Pháp, Sát Sinh Hành Chú Đại Bi - Phá Ngũ Uẩn Giác Tánh Chân Như.mp3
 • A050-(P40), Cư Sĩ Tại Gia, Ông Năm Giúp Con - Mở Tâm - Không Nhiễm Trược - Không Khởi Niệm.mp4
 • A050-(P42), Ông Năm Giải Pháp, Trợ Duyên Cho Cư Sĩ Ở Hậu Giang - Nguyện Vãnh Sanh Tây Phương.mp3
 • A051-(P41), Ông Năm Giải Pháp, Sát Sinh Hành Chú Đại Bi - Phá Ngũ Uẩn Giác Tánh Chân Như.mp4
 • A051-(P43), Ông Năm Giải Pháp, Đồng Đạo Thử Tâm Ông Năm Có Chuyển Động Với Sắc Đẹp - Như Như Bất Động.mp3
 • A052-(P42), Ông Năm Giải Pháp, Trợ Duyên Cho Cư Sĩ Ở Hậu Giang - Nguyện Vãnh Sanh Tây Phương.mp4
 • A052-(P44), Ông Năm Giải Pháp, Cho Con Hỏi Ạ - Phá Ngũ Uẩn - Dứt Trừ Tham Ái - Đem Về Giác Tánh.mp3
 • A053-(P43), Ông Năm Giải Pháp, Đồng Đạo Thử Tâm Ông Năm Có Chuyển Động Với Sắc Đẹp - Như Như Bất Động.mp4
 • A053-(P45), Ông Năm Giải Pháp, Giữ Lòng Bất Động Như Như - Không Chạy Theo Cảnh - Nhận Cái Biết.mp3
 • A054-(P44), Ông Năm Giải Pháp, Cho Con Hỏi Ạ - Phá Ngũ Uẩn - Dứt Trừ Tham Ái - Đem Về Giác Tánh.mp4
 • A054-(P46), Ông Năm Giải Pháp, Tâm Lặng Lẽ Sáng Suốt - Biết Tánh - Cõi Cực Lạc - Sát Sanh Nhân Qủa.mp3
 • A055-(P45), Ông Năm Giải Pháp, Giữ Lòng Bất Động Như Như - Không Chạy Theo Cảnh - Nhận Cái Biết.mp4
 • A055-(P47), Ông Năm Giải Pháp, Trợ Duyên Cư Sĩ - Nghe Tôi Muốn Kiến Tánh - Bỏ Thuốc Và Rượu Trước.mp3
 • A056-(P46), Ông Năm Giải Pháp, Tâm Lặng Lẽ Sáng Suốt - Biết Tánh - Cõi Cực Lạc - Sát Sanh Nhân Qủa.mp4
 • A056-(P48), Ông Năm Giải Pháp, Thập Tam Ma Diệt Bằng Trí Kiếp - Lặng Lẽ Sáng Biết - Chủ Nhân Ông.mp3
 • A057-(P47), Ông Năm Giải Pháp, Trợ Duyên Cư Sĩ - Nghe Tôi Muốn Kiến Tánh - Bỏ Thuốc Và Rượu Trước.mp4
 • A057-(P49), Ông Năm Giải Pháp, Người Chướng Duyên Ngộ Lý - Thấy Được Tánh Biết - Là Phật.mp3
 • A058-(P48), Ông Năm Giải Pháp, Thập Tam Ma Diệt Bằng Trí Kiếp - Lặng Lẽ Sáng Biết - Chủ Nhân Ông.mp4
 • A058-(P50), Ông Năm Giải Pháp, Vô Niệm - Giác Tha - Giác Hạnh - Nghe Pháp Khóc Kiến Tánh - Ngộ Đạo.mp3
 • A059-(P49), Ông Năm Giải Pháp, Người Chướng Duyên Ngộ Lý - Thấy Được Tánh Biết - Là Phật.mp4
 • A059-(P51), Ông Năm Giải Pháp, Nghe Ông Bỏ Nghề Bán Cơm Thịt - Con Tiền Kiếp Có Tu - Lặng Sáng Biết.mp3
 • A060-(P50), Ông Năm Giải Pháp, Vô Niệm - Giác Tha - Giác Hạnh - Nghe Pháp Khóc Kiến Tánh - Ngộ Đạo.mp4
 • A060-(P52), Ông Năm Giải Pháp, Hóa Giải Nóng Giận - Tâm Có Phải Phật - Mã Tổ Nói Về Tâm Tức Phật.mp3
 • A061-(P51), Ông Năm Giải Pháp, Nghe Ông Bỏ Nghề Bán Cơm Thịt - Con Tiền Kiếp Có Tu - Lặng Sáng Biết.mp4
 • A061-(P53), Ông Năm Giải Pháp, Con Nghe Pháp Ông Mỗi Ngày - Ngộ Kiến Tánh - Bỏ Thịt Cá Ăn Chay.mp3
 • A062-(P52), Ông Năm Giải Pháp, Hóa Giải Nóng Giận - Tâm Có Phải Phật - Mã Tổ Nói Về Tâm Tức Phật.mp4
 • A062-(P54), Ông Năm Giải Pháp, Chưa Ngộ Tự Tánh - Hóa Giải Sát Sanh - Đừng Chấp Vào Cái Thấy.mp3
 • A063-(P53), Ông Năm Giải Pháp, Con Nghe Pháp Ông Mỗi Ngày - Ngộ Kiến Tánh - Bỏ Thịt Cá Ăn Chay.mp4
 • A063-(P56), Ông Năm Giải Pháp, Giới Luật Tinh Nghiêm - Tâm Lăn Xăn - Lặng Lẽ Thấy Biết - Là Phật.mp3
 • A064-(P54), Ông Năm Giải Pháp, Chưa Ngộ Tự Tánh - Hóa Giải Sát Sanh - Đừng Chấp Vào Cái Thấy.mp4
 • A064-(P57), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Về Gặp Ông Năm - Trợ Duyên Cho Cô - Tâm Là Hư Không - Ưng Vô Sở Trụ.mp3
 • A065-(P56), Ông Năm Giải Pháp, Giới Luật Tinh Nghiêm - Tâm Lăn Xăn - Lặng Lẽ Thấy Biết - Là Phật.mp4
 • A065-(P58), Ông Năm Giải Pháp, Đường Đạo - Chớ Nên Chán - Nản - Chưa Kiến Tánh Thì Còn Vọng Niệm.mp3
 • A066-(P57), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Về Gặp Ông Năm - Trợ Duyên Cho Cô - Tâm Là Hư Không - Ưng Vô Sở Trụ.mp4
 • A066-(P59), Ông Năm Giải Pháp, Thân Già Râu Dài Cũng Chết - Sống Ngay Cái Biết Hết Chết.mp3
 • A067-(P58), Ông Năm Giải Pháp, Đường Đạo - Chớ Nên Chán - Nản - Chưa Kiến Tánh Thì Còn Vọng Niệm.mp4
 • A067-(P61), Ông Năm Giải Pháp, Lấy Tâm Nhìn Tâm - Giác Là Phật - Chúng Sanh Còn Nhiều Nghiệp Ái.mp3
 • A068-(P59), Ông Năm Giải Pháp, Thân Già Râu Dài Cũng Chết - Sống Ngay Cái Biết Hết Chết.mp4
 • A068-(P62), Ông Năm Giải Pháp, Cứu Nghệ Sĩ Ngọc Nhung Thoát Chết - Con Thỉnh Pháp Ông Ngoại.mp3
 • A069-(P60), Ông Năm Giải Pháp, Cứu Nghệ Sĩ Ngọc Nhung Thoát Chết Và Hiểu Phật Pháp Kiến Tánh (T1).mp4
 • A069-(P63), Ông Năm Giải Pháp, Cứu Con Ông Ngoại - Nghệ Sĩ Ngọc Nhung Gặp Người Cõi Âm Nói Gì.mp3
 • A070-(P61), Ông Năm Giải Pháp, Lấy Tâm Nhìn Tâm - Giác Là Phật - Chúng Sanh Còn Nhiều Nghiệp Ái.mp4
 • A070-(P64), Ông Năm Giải Pháp, Cái Biết Đừng Chạy Theo Cái Thân Khi Bỏ Thân - Cư Sĩ Ở Vũng Tàu.mp3
 • A071-(P62), Ông Năm Giải Pháp, Cứu Nghệ Sĩ Ngọc Nhung Thoát Chết - Con Thỉnh Pháp Ông Ngoại.mp4
 • A071-(P65), Ông Năm Giải Pháp, Ai Là Người Điều Hành Cái Thân - Tâm Lăng Xăng Niệm Phật Càng Lu Bù.mp3
 • A072-(P63), Ông Năm Giải Pháp, Cứu Con Ông Ngoại - Nghệ Sĩ Ngọc Nhung Gặp Người Cõi Âm Nói Gì.mp4
 • A072-(P66), Ông Năm Giải Pháp, Thấy Được Tánh Biết - Ngộ Được Tánh Nghe - Cư Sĩ Sài Gòn.mp3
 • A073-(P64), Ông Năm Giải Pháp, Cái Biết Đừng Chạy Theo Cái Thân Khi Bỏ Thân - Cư Sĩ Ở Vũng Tàu.mp4
 • A073-(P67), Ông Năm Giải Pháp, Tâm Thanh Tịnh - Chở Về Tánh Phật - Cảm Ứng Với Thầy.mp3
 • A074-(P65), Ông Năm Giải Pháp, Ai Là Người Điều Hành Cái Thân - Tâm Lăng Xăng Niệm Phật Càng Lu Bù.mp4
 • A074-(P68), Ông Năm Giải Pháp, Đức Phật Nói - Người Tu Chân Chánh - Được Tị Hoả Thần Luân Bảo Vệ.mp3
 • A075-(P66), Ông Năm Giải Pháp, Thấy Được Tánh Biết - Ngộ Được Tánh Nghe - Cư Sĩ Sài Gòn.mp4
 • A075-(P69), Ông Năm Giải Pháp, Người Mê Tu Phước - Hối Cải Tùy Phi - Kim Lân Xích Phụng - Tâm Hư Không.mp3
 • A076-(P67), Ông Năm Giải Pháp, Tâm Thanh Tịnh - Chở Về Tánh Phật - Cảm Ứng Với Thầy.mp4
 • A076-(P70), Ông Năm Giải Pháp, Niệm Phật Diệt Lòng Tà - Tâm Ô Tạp - Người Khôn Nghe Nói Càng Rầu.mp3
 • A077-(P68), Ông Năm Giải Pháp, Đức Phật Nói - Người Tu Chân Chánh - Được Tị Hoả Thần Luân Bảo Vệ.mp4
 • A077-(P71), Ông Năm Giải Pháp, Tu Sĩ Tường Vân - Tu Xuất Gia - Tu Tại Gia - Pháp Ông Năm Triệt Ngộ.mp3
 • A078-(P69), Ông Năm Giải Pháp, Người Mê Tu Phước - Hối Cải Tùy Phi - Kim Lân Xích Phụng - Tâm Hư Không.mp4
 • A078-(P72), Ông Năm Giải Pháp, Những Câu Hỏi Phật Pháp Trong Sấm Giảng Thầy Vi Diệu - Triệt Ngộ.mp3
 • A079-(P70), Ông Năm Giải Pháp, Niệm Phật Diệt Lòng Tà - Tâm Ô Tạp - Người Khôn Nghe Nói Càng Rầu.mp4
 • A079-(P73), Ông Năm Giải Pháp, Con Vô Tình Ăn Mặn Có Tội Không - Chữ Biết Còn Mờ - Chưa Ngộ.mp3
 • A080-(P71), Ông Năm Giải Pháp, Tu Sĩ Tường Vân - Tu Xuất Gia - Tu Tại Gia - Pháp Ông Năm Triệt Ngộ.mp4
 • A080-(P74), Ông Năm Giải Pháp, Tin Mới Cho Cô Bác Huynh Đệ - Ông 5 Chia Sẻ Duyên Phật Pháp Tạm Ngừng.mp3
 • A081-(P72), Ông Năm Giải Pháp, Những Câu Hỏi Phật Pháp Trong Sấm Giảng Thầy Vi Diệu - Triệt Ngộ.mp4
 • A081-(P75), Ông Năm Giải Pháp, Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Trong Sấm Giảng Thầy - Tâm Tức Phật.mp3
 • A082-(P73), Ông Năm Giải Pháp, Con Vô Tình Ăn Mặn Có Tội Không - Chữ Biết Còn Mờ - Chưa Ngộ.mp4
 • A082-(P76), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Ở Sài Gòn - Cái Biết Ông Nói Con Còn Mờ Mờ - Chưa Hiểu.mp3
 • A083-(P74), Ông Năm Giải Pháp, Tin Mới Cho Cô Bác Huynh Đệ - Ông 5 Chia Sẻ Duyên Phật Pháp Tạm Ngừng.mp4
 • A083-(P77), Ông Năm Giải Pháp, Ngộ Triệt Ngộ - Trợ Niệm Có Vãng Sanh - Dễ Bị Ngũ Ấm Ma Vương.mp3
 • A084-(P75), Ông Năm Giải Pháp, Câu Hỏi Phật Pháp Vi Diệu Trong Sấm Giảng Thầy - Tâm Tức Phật.mp4
 • A084-(P78), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Hà Nội Chưa Ngộ Phật Tánh - Tự Tánh - Ông Ơi Giúp Con Ạ.mp3
 • A085-(P76), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Ở Sài Gòn - Cái Biết Ông Nói Con Còn Mờ Mờ - Chưa Hiểu.mp4
 • A085-(P79), Ông Năm Giải Pháp, Không Chấp Không - Thấy Được Tánh Là Tánh - Cái Biết Là Hư Không.mp3
 • A086-(P77), Ông Năm Giải Pháp, Ngộ Triệt Ngộ - Trợ Niệm Có Vãng Sanh - Dễ Bị Ngũ Ấm Ma Vương.mp4
 • A086-(P80), Ông Năm Giải Pháp, Tâm Là Phật -Tu Ngay Phật Tánh - Biết Là Phật - Trả Nghiệp Đau Khổ.mp3
 • A087-(P78), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Hà Nội Chưa Ngộ Phật Tánh - Tự Tánh - Ông Ơi Giúp Con Ạ.mp4
 • A087-(P81), Ông Năm Giải Pháp, Hóa Giải Ngủ Ấm Ma Trong Người - Đạo Phật Là Vô Vi - Tu Chế Ngự.mp3
 • A088-(P79), Ông Năm Giải Pháp, Không Chấp Không - Thấy Được Tánh Là Tánh - Cái Biết Là Hư Không.mp4
 • A088-(P82), Ông Năm Giải Pháp, Làm Phước Không Được Phước - Tu Đừng Tham Lợi - Trở Về Tánh Phật.mp3
 • A089-(P80), Ông Năm Giải Pháp, Tâm Là Phật -Tu Ngay Phật Tánh - Biết Là Phật - Trả Nghiệp Đau Khổ.mp4
 • A089-(P83), Ông Năm Giải Pháp, Sư Cô Tìm Thấy Được Tâm -Thấy Tánh - Đừng Chạy Theo Cảnh Là Phật.mp3
 • A090-(P81), Ông Năm Giải Pháp, Hóa Giải Ngủ Ấm Ma Trong Người - Đạo Phật Là Vô Vi - Tu Chế Ngự.mp4
 • A090-(P84), Ông Năm Giải Pháp, Đọc Thơ Vi Diệu Nghe Là Mê - Cư Sĩ Xe Ôm Grab Tìm Văn Tự Chưa Kiến Tánh.mp3
 • A091-(P82), Ông Năm Giải Pháp, Làm Phước Không Được Phước - Tu Đừng Tham Lợi - Trở Về Tánh Phật.mp4
 • A091-(P85), Ông Năm Giải Pháp, Được Thầy Nhận Làm Đệ Tử Truyền Pháp Kiến Tánh Độ Chúng Sanh.mp3
 • A092-(P83), Ông Năm Giải Pháp, Sư Cô Tìm Thấy Được Tâm -Thấy Tánh - Đừng Chạy Theo Cảnh Là Phật.mp4
 • A092-(P86), Ông Năm Giải Pháp, Cậu 2 Thanh Sĩ Tôi Biết - Vô Sanh Là Cực Lạc - Là Thế Giới Chư Phật.mp3
 • A093-(P84), Ông Năm Giải Pháp, Đọc Thơ Vi Diệu Nghe Là Mê - Cư Sĩ Xe Ôm Grab Tìm Văn Tự Chưa Kiến Tánh.mp4
 • A093-(P87), Ông Năm Giải Pháp, Kiến Tánh Là - Chẳng Nói Vắn Dài Phật Nọ Tức Tâm - Thế Nào Thông Pháp.mp3
 • A094-(P85), Ông Năm Giải Pháp, Được Thầy Nhận Làm Đệ Tử Truyền Pháp Kiến Tánh Độ Chúng Sanh.mp4
 • A094-(P88), Ông Năm Giải Pháp, Tu Sĩ Trên Núi Hỏi Phật Pháp Vi Diệu - Thấy Vô Minh - Triệt Ngộ Tánh.mp3
 • A095-(P86), Ông Năm Giải Pháp, Cậu 2 Thanh Sĩ Tôi Biết - Vô Sanh Là Cực Lạc - Là Thế Giới Chư Phật.mp4
 • A095-(P89), Ông Năm Giải Pháp, Kể 20 Năm Trước Trên Núi - Truyền Pháp Cho Ca Diếp - Lặng Tâm Tỏ Ngộ.mp3
 • A096-(P87), Ông Năm Giải Pháp, Kiến Tánh Là - Chẳng Nói Vắn Dài Phật Nọ Tức Tâm - Thế Nào Thông Pháp.mp4
 • A096-(P90), Ông Năm Giải Pháp, Chúng Sanh Từ Đâu Đến Thới Giới Này - Chết Về Đâu - Cái Biết Là Phật.mp3
 • A097-(P88), Ông Năm Giải Pháp, Tu Sĩ Trên Núi Hỏi Phật Pháp Vi Diệu - Thấy Vô Minh - Triệt Ngộ Tánh.mp4
 • A097-(P91), Ông Năm Giải Pháp, Tin Vui Được Lệnh Thầy Cho Truyền Pháp - Độ Bà Con Tu Giải Thoát.mp3
 • A098-(P89), Ông Năm Giải Pháp, Kể 20 Năm Trước Trên Núi - Truyền Pháp Cho Ca Diếp - Lặng Tâm Tỏ Ngộ.mp4
 • A098-(P93), Ông Năm Giải Pháp, Thầy Cho Nói Ngày Giờ Thiên Cơ Đã Đến - Ông Chứng Đắc Không Ạ.mp3
 • A099-(P90), Ông Năm Giải Pháp, Chúng Sanh Từ Đâu Đến Thới Giới Này - Chết Về Đâu - Cái Biết Là Phật.mp4
 • A099-(P94), Ông Năm Giải Pháp, Ông Cứu Con Ma Vương Nhập Phá - Đừng Chấp Thân - Nội Ngã Ma.mp3
 • B0100-(P91), Ông Năm Giải Pháp, Tin Vui Được Lệnh Thầy Cho Truyền Pháp - Độ Bà Con Tu Giải Thoát.mp4
 • B0100-(P95), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ Ngày Lập Hội Thầy Là Ai - Thiên Đàng Địa Ngục Có Không Ạ.mp3
 • B0101-(P93), Ông Năm Giải Pháp, Thầy Cho Nói Ngày Giờ Thiên Cơ Đã Đến - Ông Chứng Đắc Không Ạ.mp4
 • B0101-(P96), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ Ngày Lập Hội Thầy Cho Nói - Người Tu Được Phật Cứu.mp3
 • B0102-(P94), Ông Năm Giải Pháp, Ông Cứu Con Ma Vương Nhập Phá - Đừng Chấp Thân - Nội Ngã Ma.mp4
 • B0102-(P97), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ Lập Hội Thượng Ngươn - Tu Được Gặp Thầy Đừng Theo Lối Cũ.mp3
 • B0103-(P95), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ Ngày Lập Hội Thầy Là Ai - Thiên Đàng Địa Ngục Có Không Ạ.mp4
 • B0103-(P98), Ông Năm Giải Pháp, Chân Lý Nhiệm Màu - Nghe Pháp Thoát Tà Dâm.mp3
 • B0104-(P100), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Vô Vi Hạ Sơn Tư Lự 6 Căn - Sao Gặp Thầy.mp3
 • B0104-(P96), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ Ngày Lập Hội Thầy Cho Nói - Người Tu Được Phật Cứu.mp4
 • B0105-(P101), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ - Đệ Tam Thế Chiến Thầy Nói -Tìm Người Hiền Đức.mp3
 • B0105-(P97), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ Lập Hội Thượng Ngươn - Tu Được Gặp Thầy Đừng Theo Lối Cũ.mp4
 • B0106-(P102), Ông Năm Giải Pháp, Tin Vui Được Thầy Cho Truyền Pháp - Giúp Huynh Đệ Tu Dự Long Hoa.mp3
 • B0106-(P98), Ông Năm Giải Pháp, Chân Lý Nhiệm Màu - Nghe Pháp Thoát Tà Dâm.mp4
 • B0107-(P100), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Vô Vi Hạ Sơn Tư Lự 6 Căn - Sao Gặp Thầy.mp4
 • B0107-(P103), Ông Năm Giải Pháp, Sư Cô Hạ Sơn Trong Đêm - Nguyên Nhân Đức Phật Bỏ Hoàng Cung.mp3
 • B0108-(P101), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ - Đệ Tam Thế Chiến Thầy Nói - Tìm Người Hiền Đức.mp4
 • B0108-(P104), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ Đã Lộ Dân Theo Một Mái Thầy Về - Tam Minh Lục Thông.mp3
 • B0109-(P102), Ông Năm Giải Pháp, Tin Vui Được Thầy Cho Truyền Pháp - Giúp Huynh Đệ Tu Dự Long Hoa.mp4
 • B0109-(P105), Ông Năm Giải Pháp, Con Đường Giải Thoát Của Phật - Tạo Nghiệp Luân Hồi Sanh Tử.mp3
 • B0110-(P103), Ông Năm Giải Pháp, Sư Cô Hạ Sơn Trong Đêm - Nguyên Nhân Đức Phật Bỏ Hoàng Cung.mp4
 • B0110-(P106), Ông Năm Giải Pháp, Câu Hỏi Đặc Biệt - Chân Lý Nhiệm Màu - Sấm Giảng Thầy.mp3
 • B0111-(P104), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ Đã Lộ Dân Theo Một Mái Thầy Về - Tam Minh Lục Thông.mp4
 • B0111-(P107), Ông Năm Giải Pháp, Tin Vui Hoạt Động Lại - Giải Đáp Chân Lý Nhiệm Màu.mp3
 • B0112-(P105), Ông Năm Giải Pháp, Con Đường Giải Thoát Của Phật - Tạo Nghiệp Luân Hồi Sanh Tử.mp4
 • B0112-(P108), Ông Năm Giải Pháp, Chân Lý Vi Diệu - Tu Nhất Tâm.mp3
 • B0113-(P106), Ông Năm Giải Pháp, Câu Hỏi Đặc Biệt - Chân Lý Nhiệm Màu - Sấm Giảng Thầy.mp4
 • B0113-(P109), Ông Năm Giải Pháp, Lời Thầy Nhiệm Màu Vi Diệu.mp3
 • B0114-(P107), Ông Năm Giải Pháp, Tin Vui Hoạt Động Lại - Giải Đáp Chân Lý Nhiệm Màu.mp4
 • B0114-(P110), Ông Năm Giải Pháp, Huyền Cơ Thầy Nói - Đạo Lý Tìm Sâu.mp3
 • B0115-(P108), Ông Năm Giải Pháp, Chân Lý Vi Diệu - Tu Nhất Tâm.mp4
 • B0115-(P111), Ông Năm Giải Pháp, Thầy Dạo Lục Châu Tìm Người Kiến Tánh Thành Phật.mp3
 • B0116-(P109), Ông Năm Giải Pháp, Lời Thầy Nhiệm Màu Vi Diệu.mp4
 • B0116-(P112), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ - 3 Tiếng Sấm Hạ Ngươn.mp3
 • B0117-(P110), Ông Năm Giải Pháp, Huyền Cơ Thầy Nói - Đạo Lý Tìm Sâu.mp4
 • B0117-(P113), Ông Năm Giải Pháp, Phật Hạ Phàm - Hoa Ưu Đàm Xuất Hiện Nơi Thuyết Pháp.mp3
 • B0118-(P111), Ông Năm Giải Pháp, Thầy Dạo Lục Châu Tìm Người Kiến Tánh Thành Phật.mp4
 • B0118-(P114), Ông Năm Giải Pháp, Thầy Về Tìm Người Tu.mp3
 • B0119-(P112), Ông Năm Giải Pháp, Thiên Cơ - 3 Tiếng Sấm Hạ Ngươn.mp4
 • B0119-(P115), Ông Năm Giải Pháp, Tìm Được Phật Tánh Vi Diệu.mp3
 • B0120-(P113), Ông Năm Giải Pháp, Phật Hạ Phàm - Hoa Ưu Đàm Xuất Hiện Nơi Thuyết Pháp.mp4
 • B0120-(P116), Ông Năm Giải Pháp, Lẽ Nhiệm Màu Huyền Bí Nơi Đây - Thân Phàm Chết.mp3
 • B0121-(P114), Ông Năm Giải Pháp, Thầy Về Tìm Người Tu.mp4
 • B0121-(P117), Ông Năm Giải Pháp, (Tin Mới )Thầy Nói Huyền Bí - Ngày Mở Hội Long Hoa.mp3
 • B0122-(P115), Ông Năm Giải Pháp, Tìm Được Phật Tánh Vi Diệu.mp4
 • B0122-(P118), Ông Năm Giải Pháp, Lời Thầy - Mầu Nhiệm Sao Cùng.mp3
 • B0123-(P116), Ông Năm Giải Pháp, Lẽ Nhiệm Màu Huyền Bí Nơi Đây - Thân Phàm Chết.mp4
 • B0123-(P119), Ông Năm Giải Pháp, Vi Diệu Mở Màn Lần Cuối Thầy Về.mp3
 • B0124-(P117), Ông Năm Giải Pháp, (Tin Mới )Thầy Nói Huyền Bí - Ngày Mở Hội Long Hoa.mp4
 • B0124-(P120), Ông Năm Giải Pháp, Tu Sĩ Hạ Sơn Trong Đêm Thọ Giáo Phật Pháp.mp3
 • B0125-(P118), Ông Năm Giải Pháp, Lời Thầy - Mầu Nhiệm Sao Cùng.mp4
 • B0125-(P121), Ông Năm Giải Pháp, Hiển Bày Mật Pháp.mp3
 • B0126-(P119), Ông Năm Giải Pháp, Vi Diệu Mở Màn Lần Cuối Thầy Về.mp4
 • B0126-(P122), Ông Năm Giải Pháp, Huyền Cơ Hiển Bày Thầy Về.mp3
 • B0127-(P120), Ông Năm Giải Pháp, Tu Sĩ Hạ Sơn Trong Đêm Thọ Giáo Phật Pháp.mp4
 • B0127-(P123), Ông Năm Giải Pháp, Lời Vàng Của Thầy Nhiệm Màu.mp3
 • B0128-(P121), Ông Năm Giải Pháp, Hiển Bày Mật Pháp.mp4
 • B0128-(P125), Ông Năm Giải Pháp, Mật Pháp Hiển Bày Ngủ Uẩn (T1).mp3
 • B0129-(P122), Ông Năm Giải Pháp, Huyền Cơ Hiển Bày Thầy Về.mp4
 • B0129-(P127), Ông Năm Giải Pháp, Nghe Pháp Hành Pháp Triệt Ngộ.mp3
 • B0130-(P123), Ông Năm Giải Pháp, Lời Vàng Của Thầy Nhiệm Màu.mp4
 • B0130-(P128), Ông Năm Giải Pháp, Hiển Bày Mật Pháp Lời Thầy.mp3
 • B0131-(P125), Ông Năm Giải Pháp, Mật Pháp Hiển Bày Ngủ Uẩn (T1).mp4
 • B0131-(P129), Ông Năm Giải Pháp, Lập Hội Long Hoa Minh Vương Ra Đời (T2).mp3
 • B0132-(P127), Ông Năm Giải Pháp, Nghe Pháp Hành Pháp Triệt Ngộ.mp4
 • B0132-(P130), Ông Năm Giải Pháp, Thượng Cổ Thân Dậu Minh Vương Xuất Thế.mp3
 • B0133-(P128), Ông Năm Giải Pháp, Hiển Bày Mật Pháp Lời Thầy.mp4
 • B0133-(P131), Ông Năm Giải Pháp, Biến Chuyển Ngày Giờ Thất Sơn Vỡ Vỏ Pháp Tết.mp3
 • B0134-(P129), Ông Năm Giải Pháp, Lập Hội Long Hoa Minh Vương Ra Đời (T2).mp4
 • B0134-(P132), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Vô Vi Hạ Sơn Diện Kiến Nâng Cấp Tu Mê.mp3
 • B0135-(P130), Ông Năm Giải Pháp, Thượng Cổ Thân Dậu Minh Vương Xuất Thế.mp4
 • B0135-(P133), Ông Năm Giải Pháp, Chuyện Vui Học Đạo Ngày Tết.mp3
 • B0136-(P131), Ông Năm Giải Pháp, Biến Chuyển Ngày Giờ Thất Sơn Vỡ Vỏ Pháp Tết.mp4
 • B0136-(P134), Ông Năm Giải Pháp, Lời Thầy Như Vàng - Huynh Đệ Tầm Sâu.mp3
 • B0137-(P132), Ông Năm Giải Pháp, Cư Sĩ Vô Vi Hạ Sơn Diện Kiến Nâng Cấp Tu Mê.mp4
 • B0137-(P135), Ông Năm Giải Pháp, Làm Phước Sao Không Được Phước.mp3
 • B0138-(P133), Ông Năm Giải Pháp, Chuyện Vui Học Đạo Ngày Tết.mp4
 • B0138-(P136), Ông Năm Giải Pháp, Sớm Ma Nhưng Kế Phật Chiều.mp3
 • B0139-(P134), Ông Năm Giải Pháp, Lời Thầy Như Vàng - Huynh Đệ Tầm Sâu.mp4
 • B0139-(P137), Ông Năm Giải Pháp, Đạo Gần Đắc Ma Vương Theo Quấy Phá.mp3
 • B0140-(P135), Ông Năm Giải Pháp, Làm Phước Sao Không Được Phước.mp4
 • B0140-(P138), Ông Năm Giải Pháp, Danh Lợi Là Số 0.mp3
 • B0141-(P136), Ông Năm Giải Pháp, Sớm Ma Nhưng Kế Phật Chiều.mp4
 • B0141-(P139), Ông Năm Giải Pháp, Hết Phước Ma Quỷ Hại Mình.mp3
 • B0142-(P137), Ông Năm Giải Pháp, Đạo Gần Đắc Ma Vương Theo Quấy Phá.mp4
 • B0142-(P140), Ông Năm Giải Pháp, Cái Biết Là Vô Sanh.mp3
 • B0143-(P138), Ông Năm Giải Pháp, Danh Lợi Là Số 0.mp4
 • B0143-Ông Năm Giải Pháp, Đính Chính Lại Bản Thân Không Hợp Tắc Với Bất Kì Người Làm Đạo Nào Hết.mp3
 • B0144-(P139), Ông Năm Giải Pháp, Hết Phước Ma Quỷ Hại Mình.mp4
 • B0144-Ông Năm Giải Pháp, Đời Tới Rồi Tu Pháp Môn Thông Thường Sẽ Không Kiệp.mp3
 • B0145-(P140), Ông Năm Giải Pháp, Cái Biết Là Vô Sanh.mp4
 • B0145-Ông Năm Giải Pháp, Là Cư Sĩ Chuyên Pháp Tu Đại Bi Có Được Kiến Tánh Hay Không.mp3
 • B0146-Ông Năm Giải Pháp, Muốn Vãng Sanh Về Cõi Cực Lạc Có Mấy Điều Kiện.mp3
 • B0146-Ông Năm Giải Pháp, Đính Chính Lại Bản Thân Không Hợp Tắc Với Bất Kì Người Làm Đạo Nào Hết.mp4
 • B0147-Ông Năm Giải Pháp, Ngày Lễ Phóng Sanh Và Cầu Siêu Cho Ông Bà Cha Mẹ Đã Khuất Rất Tốt.mp3
 • B0147-Ông Năm Giải Pháp, Đời Tới Rồi Tu Pháp Môn Thông Thường Sẽ Không Kiệp.mp4
 • B0148-Ông Năm Giải Pháp, Là Cư Sĩ Chuyên Pháp Tu Đại Bi Có Được Kiến Tánh Hay Không.mp4
 • B0148-Ông Năm Giải Pháp, Ngủ Ấm Ma Là Gì Và Tại Sao Thấy Ngủ Ấm Ma.mp3
 • B0149-P1, Bà Lão Lộ Cơ Huyền Hội Long Hoa - Lệnh Về Thăm Ông Năm Giải Pháp.mp3
 • B0149-Ông Năm Giải Pháp, Muốn Vãng Sanh Về Cõi Cực Lạc Có Mấy Điều Kiện.mp4
 • B0150-Phần 1, Cư Sĩ Tại Gia, Nên Giữ Ái Dục Những Ngày Nào Cho Đúng, Chơn Tâm Như Ông Năm Đã Nói.mp3
 • B0150-Ông Năm Giải Pháp, Ngày Lễ Phóng Sanh Và Cầu Siêu Cho Ông Bà Cha Mẹ Đã Khuất Rất Tốt.mp4
 • B0151-T4 - Ông Năm Đắc Pháp 4 Điều Vi Diệu - Long Hoa Khai Mở - Năm Non - Hoàng Đệ Miền Tây.mp3
 • B0151-Ông Năm Giải Pháp, Ngủ Ấm Ma Là Gì Và Tại Sao Thấy Ngủ Ấm Ma.mp4
 • B0152-T4 - Ông Năm Đắc Pháp 4 Điều Vi Diệu - Long Hoa Khai Mở - Năm Non - Hoàng Đệ Miền Tây.mp4
 • B0152-Tđ-2541- “vô Trụ” Tức Là “sinh Tâm” , “sinh Tâm” Tức Là “vô Trụ”.mp3
 • B0153-Thiền Và Giải Thoát – Ưng Vô Sở Trụ, Nhi Sinh Kỳ Tâm.mp3
 • B0154-(P141) - Ông Năm Đắc Pháp - Ca Sĩ Lâm Chấn Huy - Cầu Pháp.mp4
 • B0154-PGHH Ông Năm Thông Hiểu Phật Pháp P2 - Giải đáp mọi thắc mắc trong giáo lý - Thoại Sơn An Giang..mp3
 • B0155-(P142) - Ông Năm Đắc Pháp - Nghệ Sĩ Thanh Kim Huệ - Cầu Pháp.mp3
 • B0155-(P142) - Ông Năm Đắc Pháp - Nghệ Sĩ Thanh Kim Huệ - Cầu Pháp.mp4
 • B0156-(P143) - Ông Năm Đắc Pháp - Ca Sĩ Lâm Chấn Huy - Cầu Pháp - Bỏ Sân Si.mp3
 • B0156-(P143) - Ông Năm Đắc Pháp - Ca Sĩ Lâm Chấn Huy - Cầu Pháp - Bỏ Sân Si.mp4
 • B0157-(P144) - Ông Năm Đắc Pháp - Nghệ Sĩ Thanh Kim Huệ - Cầu Pháp - Ngâm Thơ.mp3
 • B0157-(P144) - Ông Năm Đắc Pháp - Nghệ Sĩ Thanh Kim Huệ - Cầu Pháp - Ngâm Thơ.mp4
 • B0158-(P145) - Ông Năm Đắc Pháp - Đức Thầy - Đưa - Ông - Điện Đài - Gặp CỌP.mp3
 • B0159-(P145) - Ông Năm Đắc Pháp - Đức Thầy - Đưa - Ông - Điện Đài - Gặp CỌP.mp4
 • B0160-(P146) - Ông Năm Đắc Pháp - Thầy Về Lập Hội Trước Ma Vương.mp3
 • B0160-(P146) - Ông Năm Đắc Pháp - Thầy Về Lập Hội Trước Ma Vương.mp4
 • B0161-(P147) - Ông Năm Đắc Pháp - Chư Phật Cũng Nói Cái Biết.mp3
 • B0161-(P147) - Ông Năm Đắc Pháp - Chư Phật Cũng Nói Cái Biết.mp4
 • B0162-(P148) - Ông Năm Đắc Pháp - Lộ Cơ Huyền - Tiền Kiếp Ông 5 Là.mp3
 • B0162-(P148) - Ông Năm Đắc Pháp - Lộ Cơ Huyền - Tiền Kiếp Ông 5 Là.mp4
 • B0163-(P149) - Ông Năm Đắc Pháp - Đừng Khóc Ai Nhập - Bệnh Lạ Đầu Năm.mp3
 • B0163-(P149) - Ông Năm Đắc Pháp - Đừng Khóc Ai Nhập - Bệnh Lạ Đầu Năm.mp4
 • B0164-(P150) - Ông Năm Đắc Pháp - Gặp Thầy Về Tu Gấp Nếu không Quá Trễ.mp3
 • B0164-(P150) - Ông Năm Đắc Pháp - Gặp Thầy Về Tu Gấp Nếu không Quá Trễ.mp4
 • B0165-(P151) - Ông Năm Đắc Pháp - Tu Theo Tánh Phật Cầu Pháp - Mùng 6 Tết.mp3
 • B0165-(P151) - Ông Năm Đắc Pháp - Tu Theo Tánh Phật Cầu Pháp - Mùng 6 Tết.mp4
 • B0166-(P152) - Ông Năm Đắc Pháp - Lộ Cơ Huyền Hiển Bày.mp3
 • B0166-(P152) - Ông Năm Đắc Pháp - Lộ Cơ Huyền Hiển Bày.mp4
 • P 1 - XUẤT HIỆN TU SĨ NÚI TÀ LƠN, THẤU RÕ HUYỀN CƠ, ĐÃ ĐẾN KỲ KHAI MỞ HỘI LONG HOA.mp3
 • P 1 - XUẤT HIỆN TU SĨ NÚI TÀ LƠN, THẤU RÕ HUYỀN CƠ, ĐÃ ĐẾN KỲ KHAI MỞ HỘI LONG HOA.mp4
 • P 2 - Chú Sáu Mẹo Tu Sĩ - Hảy Thức Tỉnh Tu Thân Kẻo Trễ, Chừng Đối Đầu Khó Kiếm ĐIÊN KHÙNG.mp3
 • P 2 - Chú Sáu Mẹo Tu Sĩ - Hảy Thức Tỉnh Tu Thân Kẻo Trễ, Chừng Đối Đầu Khó Kiếm ĐIÊN KHÙNG.mp4
 • Xuất hiện Thiền Sư ẩn tu 106 tuổi Đắc Đạo ở thiên cấm Sơn (núi cấm).mp3
 • Xuất hiện Thiền Sư ẩn tu 106 tuổi Đắc Đạo ở thiên cấm Sơn (núi cấm).mp4
 • [Tập 001-P.S-Ngộ Thông-CGKVLT-lần Thứ 13-30-05-2020-trang 15.mp3
 • error_log
 • index.php
 • Ông Năm Thuyết Pháp.rar

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file.mp3,.mp4 và tên trùng với tên sách nói trong danh mục Pháp Âm bên phía trên người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này nó sẽ không chạy được những link thư mục của bài này. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media này chỉ chạy được file.mp3,.mp4 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!